Kvalitet i TrioVing

/global/scaled/3969x1727x32x487x1000x435/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-Check_COLOURBOX2365902.jpg

Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og kvalitetshåndboken i TrioVing er en omfattende og møysommelig prosess. Den skal komme våre kunder til gode og styrke vår posisjon i markedet. Arbeidet med kvalitetsutvikling i TrioVing er også en kontinuerlig, ja, daglig prosess, hvor vi hele tiden er åpne for forbedringer.

Kundene
TrioVing er en stor organisasjon. Vi ønsker allikevel at våre kunder skal oppleve at det er kort vei til rett person hos oss. Vi opererer ikke direkte i privatmarkedet. Det gjør våre kunder og partnere for oss. For å betjene bedriftsmarkedet optimalt er TrioVing derfor organisert i fem salgsavdelinger. Låsesmeder, Industrimarkedet for dør- og vindusprodusentene, Prosjekter, Profesjonelle sluttkunder for landsdekkende avtaler, samt Bygg- og jernvareforretninger. Hver av salgsavdelingene har sin leder og et visst antall dedikerte selgere, med geografiske inndelte ansvarsområder.

Mål i kvalitetsarbeidet
Arbeidet med kvalitetsforbedringer i TrioVing er en kontinuerlig prosess. Vi definerer og reviderer årlig måltall på alle nøkkeltall som reflekterer kvalitet. Dette inkluderer servicegrad, utestående leveranser, kundetilfredshet i alle kundesegmenter, responstid på henvendelser, reklamasjoner på produkter og leveranser, tilstedeværelse for å nevne noen.

Strategi
Alle avdelinger og ansatte skal være informert om de mål som gjelder egne arbeidsoppgaver og egen avdelings forventede prestasjoner. For å sikre dette er interninformasjon, både i felles utsendelser og avdelingsvise initiativ, satt i system. Videre er forbedringsarbeidet systematisert gjennom en utstrakt fokus på LEAN-arbeid. Alle avdelinger, definert som Salg, Produkt, Innkjøp, Montasje, Marketing, Økonomi og Lager skal være med på og bidra i LEAN-aktiviteter i løpet av et kalenderår. Det er også utviklet en egen visjon for LEAN-arbeidet i selskapet.

Ledelsens ansvar
Alle avdelinger og ansatte skal være informert om de mål som gjelder egne arbeidsoppgaver og egen avdelings forventede prestasjoner.
TrioVing skal levere forventede varer og tjenester til avtalt tid. Våre kunder skal erfare TrioVing med gode produkter, god service og et faglig høyt nivå. Alle våre medarbeidere har riktig og nødvendig kompetanse for å utføre de jobbene de blir satt til. Ledelsen i TrioVing har fastlagt bedriftens målsetting og definert krav og retningslinjer for de forskjellige forretningsområder med hensikt å oppnå en lønnsom, effektiv og kvalitetsbevisst virksomhet.
Kvalitet er definert til å være ledelsesverktøy for bedriften og gjort gjeldende for det personell som leder, utfører og verifiserer arbeid som innvirker på kvalitet. Etablert styringssystem i form av prosedyrer og retningslinjer er tilpasset denne filosofi og skal ivareta at denne målsetting er forstått, etterlevd og vedlikeholdt i alle organisasjonsledd. TrioVing sine produkter skal være kvalitetsmessig tilpasset markedets behov og møte de kravstandarder som er avtalt.


Omfang
TrioVing skal drives etter definerte retningslinjer innenfor kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet skal til enhver tid være tilpasset virksomheten og være gjenstand for ledelsens vurdering ut i fra kvalitetsmålsetningen.
Prosedyrer skal definere hva som kreves av den enkelte og medvirke til at hver operasjon blir gjort riktig første gang. Prosedyrene er gjenstand for kontinuerlig oppdatering.
Ved større prosjektarbeid utarbeides egne prosjekthåndbøker som er tilpasset oppdragsgivers krav og behov.

Hver prosjekthåndbok skal inneholde:
- beskrivelse av organisasjonen
- ansvarsforhold
- sikkerhetsinstrukser
- arbeidsbeskrivelse/planer
- arbeidsutførelse basert på implementerte basisprosedyrer


Før oppstart av prosjektet skal håndboken godkjennes av oppdragsgiver dersom dette er påkrevd.

 Last ned kvalitetshåndboken her: