Teknisk support

/Other/triovingNO/Kundestotte/kundestotte-hovedbilde.jpg

Teknisk support på TrioVing skal bidra til å gi relevante svar som løser kundens problem på en rask, positiv og hyggelig måte. På TrioVing ønsker vi å;

  • Tilby en profesjonell støttefunksjon med rett bemanning.
  • Dokumentere behovet for støtte, slik at ressurser kan settes inn på de produktområdene som trenger det mest.
  • Iverksette produktforbedringer basert på dokumenterbart supportbehov.
  • Avlaste produktsjefene slik at de kan bruke mere av sin tid på produktfremtakning

Får vi til dette, har vi lykkes med optimal support.

Hvorfor Teknisk support?

Produktutvalget fra ASSA ABLOY og TrioVing er stort og variert. Vi tilbyr alt fra enkle gjør-det-selv-produkter som sluttkundene selv monterer, til de mest avanserte adgangssystemer med komplisert datakoding og behov for utstrakt spesialkompetanse. Med dette spennet i tilbudet er det viktig for TrioVing å utvikle systemer som sikrer kvalitetsmessig, rask og hensiktsmessig kompetanseoverføring fra oss til alle våre forhandlere og sluttbrukere, uansett produkt og vanskelighetsgrad.

Hvordan organiseres Teknisk support i TrioVing?

For å sikre best mulig forståelse for installasjon, drift og vedlikehold av våre produkter, har vi ulike verktøy avhengig av hvilket kompleksitetsnivå vi befinner oss på. For de enkleste produktene vil en installasjons- og brukerveiledning som ligger ved i pakken være tilstrekkelig. De fleste av disse vil du også finne på denne hjemmesiden. For de mest kompliserte produktene er det utarbeidet omfattende brukermanualer.

Men, det er ikke alltid at dette er tilstrekkelig og man har behov for å snakke med de som virkelig kan og kjenner alle sidene ved produktene.

Hovedreglen for sluttkunder og privatkunder, er at de alltid skal henvende seg til det stedet de har kjøpt produktene for å få hjelp. Det kan være en låsesmed eller en byggvareforretning som Jernia, Bauhaus, Maxbo eller tilsvarende. Når det gjelder Yale Doorman har vi også en support telefon på nr 820 70180. Men, sjekk også ut nettet. Her ligger installasjonsvideoer både for Yale Doorman med og uten Verisure-tilknytning, Digital Dørkikkert og flere andre produkter.

Når det gjelder forhandlere har vi tre nivåer på Teknisk Support i TrioVing; 
1., 2. og 3.linjesupport.

Førstelinjen har ansvaret for å;

  • Logge alle henvendelser
  • Gi alle henvendelser en prioritet.
  • Sikre at alle henvendelser blir besvart.
  • Besvare de enkleste og repetitive spørsmålene på alle produkter.

Andrelinjen skal håndtere kompliserte og vanskelige, tekniske spørsmål. Dette er de henvendelsene førstelinjen ikke klarer å svare på og som krever produktspesialistene.
Spørsmål på tredje nivå er utfordringer hvor våre produkteksperter må konferere med spesialister hos produsenter eller leverandører.
For å hjelpe oss til å oppnå den optimale forhandlerstøtten er det viktig alltid først å henvende seg til førstelinjen. Da får vi registrert henvendelsen og vi får kanalisert den riktig. Dessuten kan det være det er flere som har hatt akkurat den samme utfordringen som du har – og da vil førstelinjen kunne hjelpe. Det vil være den raskeste løsningen for deg.

Førstelinje Teknisk support treffes på telefon 69 24 52 22

Hva supporteres?

I utgangspunktet supporteres alle produkter som har vært kjøpt fra TrioVing de siste årene og som dekkes av vanlige garantibestemmelser. Vi skiller imidlertid på den supporten vi gir kostnadsfritt og den som må godtgjøres. Denne delingen gjøres blant annet fordi det er kostbart å opprettholde kompetanse på gamle systemer som har gått ut av produksjon, som det ikke finnes deler til eller hvor programvaren ikke lenger oppgraderes. Nøkkelen her er alltid å sørge for å ha oppdaterte systemer

Vi krever også godtgjøring av forhandlere som ikke følger de kursene TrioVing anbefaler og tilbyr. Dette gjelder både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs.

 Denne tabellen oppdateres regelmessig:

 

Pr 01.12.16

gjelder følgende;

Fri forhandler-støtte gis på

Betalt support gis på

Vi supporterer ikke

Tips

ARX

 

ARX versjon
3.2.4 eller 
nyere

 

ARX versjon 
eldre enn 3.2.4

Nyeste versjoner som kan være lansert i andre land, men ennå ikke ferdig testet og godkjent av TrioVing.

Pass på å følge versjons-utviklingen og oppgrader  årlig ofte hos dine sluttkunder. Det kan f.eks også være en del av en inntektsbringende supportavtale.

SMARTair / 
TS 1000

 

Versjon 5.05 og nyere

 

Alle versjoner tidligere enn 5.05

 

Vi supporterer alle tidligere versjoner

Pass på å følge versjonutviklingen og oppgrader ofte. Oppgradering fra oss koster ingenting

RX WEB

Alle versjoner mellom 1.0 og 2.0

 

 

Nyeste versjoner som kan være lansert i andre land, men ennå ikke ferdig testet og godkjent av TrioVing

Pass på å følge versjons-utviklingen og oppgrader ofte. Vurdér også oppgradering til ARX.

Solicard-systemer

 

 

Det gis ikke support på RITA og S4000 systemer da disse er faset ut.

Kontakt TrioVing for løsning ved å oppgradere til ARX.

TrioVing Access

 

 

Det gis ikke support på TrioVing Access da systemet er faset ut.

Kontakt TrioVing for løsning ved å oppgradere til ARX.

SNAP

Versjon 3.4 og senere

Serverinstallasjoner

Eldre versjoner enn 3.4

­­­Last ned seneste versjon på trioving.no

Web Manager

Web Manager installert på TrioVing server

Web Manager installert på annen server

 

Les manualen. Kontakt oss påcliqwebmanager@trioving.nohvis du ikke har den.


Annen bistand fra produkteksperter:

Vi kan forbeholde oss rett til å fakturere timer og medgåtte kostnader når:


... vi blir bedt om å reise ut for å bistå forhandler med support som ikke skyldes feil på produkt
... vi blir bedt om å delta i prøveinstallasjoner
... vi blir bedt om å delta ved idriftsettelse
... vi blir bedt fra forhandler om å holde brukeropplæring for sluttkunde
... forhandler henviser sluttkunde til oss for support uten av dette er avtalt
... forhandler har sendt personer som ikke har vært på kurs hos TrioVing ut på oppdrag og vi må bistå per telefon
... forhandler har ringt om samme ting gjentatte ganger

Prisstruktur

Mange av henvendelsene til TrioVing kan være relativt raskt å besvare for supportapparatet. Vi har derfor valgt en prismodell hvor vi priser hvert påbegynte kvartér. På denne måten blir ikke korte og raske telefonhenvendelser uforholdsmessig kostbare.

Første- og andrelinjesupport vil fra starten av prises likt, kr. 300,- pr påbegynte kvartér.

I de tilfellene vi er ønsket ute på anlegg, vil vi fakturere reise etter statens satser. I tillegg fakturerer vi kr. 1.200,- pr time for reise- og arbeidstid.

Kontakt oss

Sjekk ut om vi har beskrevet akkurat ditt problem på vår FAQ her. Hvis ikke, ta kontakt med oss på 69 24 52 22 eller på e-post